ПРОГРАМИ 2022/2023

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2022/2023 година
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022/2023 година