ПРОГРАМИ 2021/2022

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 
учебна 2021/2022 година

Програмата за превенция на ранното напускане на училище Учебна 2021/2022 година

Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи учебна 2021/2022 година

План -програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година