ПРОГРАМИ 2018/2019

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2018

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА