ДОКУМЕНТИ

 

ПРОТОКОЛ

Етичен кодекс

Седмично учебно разписание

Училищни учебни планове: 1-7 клас

Дневен и седмичен режим

Годишен план за дейността на ОУ “Васил Левски” през учебната 2019/2020

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – II КЛАС

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ 2018/2019 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2018/2019 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА