ГРАФИЦИ 2019/2020

График за контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III клас

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Дневен и седмичен режим